Harmonogram dnia – Internat

Ośrodek (internat)

Ośrodek daje możliwość zakwaterowania niepełnosprawnym uczniom
wszystkich typów  szkół SOSW nr1.
Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rekrutacja wychowanków do Ośrodka odbywa się w trakcie całego rok szkolnego!!!

Ośrodek pełni funkcje wychowawcze,edukacyjne i opiekuńcze.
Wychowankowie poprzez udział w różnych formach rewalidacji przygotowywani są, na miarę swoich możliwości rozwojowych, do samodzielnego udziału w życiu społecznym,
pracy zawodowej i uczestnictwa w kulturze.

Ramowy plan dnia w Ośrodku – Internacie

630 – 800          

Pobudka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe, śniadanie.

800 – 1600         

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rewalidacyjne. Obiad.

1220 – 1750

Zajęcia popołudniowe zorganizowane, dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków:

                        – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, sportowe w tym zajęcia na świeżym powietrzu i zajęcia kulinarno-oświatowe

                        – zajęcia rozwijające umiejętności, w tym uczenia się, odrabianie zadań domowych i doskonalenie technik uczenia się, nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym i społecznym

1750 – 1830      

Przygotowanie do kolacji i kolacja.

1830– 2000    

Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania wychowanków oraz warsztaty tematyczne.

2000 – 2100

Toaleta wieczorna, zajęcia porządkowe w sypialniach, relaksacja i wypoczynek wieczorny.

2100 – 2200      

Wyciszenie i przygotowanie wychowanków do snu.

2200 – 630        

Cisza nocna.

W czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Plan dnia w Ośrodku – Internacie może być modyfikowany przez nauczyciela-wychowawcę  w przypadku konieczności dostosowania czasu do indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków.