Organizacja pracy

Organizację pracy Przedszkola Specjalnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole Specjalne funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Po godzinie 13.00 dzieci uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, takich jak: zajęcia wspierające rozwój komunikacji, zajęcia usprawniające ruchowo, Integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające sprawność manualną, alternatywne metody komunikacji, metoda zabawowa. Przedszkolaki mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Praca wychowawcza, terapeutyczna i edukacyjna oraz rewalidacyjna prowadzona jest w oparciu o:

  1. Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu  Funkcjonowania Dziecka;
  2. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – IPET dla każdego dziecka uwzględniający zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
  4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny SOSW Nr 1.

Dzieci uczestniczą w zajęciach:

– dydaktyczno – wychowawczych,

– rewalidacyjnych,

– i innych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

– „Poczytaj mi Mamo” – autor mgr Paulina Bujczenko;

– „Kreatywne brudzenie” – autor mgr Monika Bodzioch;

– „Przedszkolaki – śpiewające i tańczące dzieciaki” – autor mgr Agnieszka Zachwieja.

Ponadto w Przedszkolu organizowane są dodatkowe aktywności dydaktyczne, manualne, ruchowe i muzyczne.


Przedszkole uczy samodzielności i wprowadza dzieci w otaczający je świat, aby na miarę swoich indywidualnych możliwości mogły stać się uczestnikami życia społecznego oraz dostosować się do wymagań podczas edukacji szkolnej.