Organizacja pracy

Organizację pracy Przedszkola Specjalnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole Specjalne funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Praca wychowawcza, terapeutyczna i edukacyjna oraz rewalidacyjna prowadzona jest w oparciu o:

  1. Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu  Funkcjonowania Dziecka;
  2. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – IPET dla każdego dziecka uwzględniający zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
  4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny SOSW Nr 1.

Dzieci uczestniczą w zajęciach:
– dydaktyczno – wychowawczych,
– rewalidacyjnych (wspieranie rozwoju komunikacji, usprawnianie ruchowe – gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne),

– i innych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Przedszkolaki mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ponadto w Przedszkolu organizowane są dodatkowe aktywności dydaktyczne, manualne, ruchowe i muzyczne.


Przedszkole uczy samodzielności i wprowadza dzieci w otaczający je świat, aby na miarę swoich indywidualnych możliwości mogły stać się uczestnikami życia społecznego oraz dostosować się do wymagań podczas edukacji szkolnej.