Imprezy i atrakcje – Internat

Imprezy i atrakcje – Internat

Organizacja pracy Ośrodka zapewnia udział wychowanków w zajęciach:

  • umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych:  rewalidacyjnych,  profilaktyczno-wychowawczych,  innych o charakterze terapeutycznym,
  • sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
  • kulturalno-oświatowych,
  • rozwijających zainteresowania.

Rozwój zainteresowań wychowanków umożliwia działalność kół zainteresowań oraz imprez i atrakcji organizowanych w trakcie zajęć popołudniowych:

  • Koło plastyczne

Koło plastyczne stymuluje i  rozwija koordynację wzrokową i ruchową, rozwija spostrzegawczość i kształtuje umiejętność świadomej obserwacji zjawisk i ludzi, daje poczucia sprawstwa i sukcesu.

  • Koło  praktyczno-techniczne

Koło  praktyczno-techniczne  rozwija zainteresowania i uzdolnienia praktyczne przydatne w codziennym życiu: przygotowanie prostych potraw, szycie, majsterkowanie, organizacja pracy i współpracy w grupie.

  • Koło kulinarne

Koło kulinarne kształtuje  praktyczne umiejętności kulinarne oraz motywuje wychowanków do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania i samodzielnego przygotowywania potraw