Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I półrocze roku szkolnego 2021/2022 trwa od 01.09. 2021 r. do 30.01. 2022 r.

II półrocze roku szkolnego 2021/2022 trwa od 31.01.2022 r. do 24.06. 2022 r.

WRZESIEŃ

1 września 2021 r.   Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 – 3 września 2021 r.Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków  PS-UZ, oddziałów SP nr 9 UZ oddziałów SPnr9L oraz BS I st. Nr 5 i SPdP (wybory do Rady Rodziców)
24 września 2021 r.Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych (pomoc psychologiczno – pedagogiczna, IPE-T, dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego)

PAŹDZIERNIK

14 października 2021 r.Uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. /wychowawcy klas pierwszych/

LISTOPAD

10 listopada 2021 r.Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości /SB I st. Nr 5/
16,17,18 listopada 2021 r.Próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII

GRUDZIEŃ

23 – 31 grudnia 2021 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

       3 stycznia 2022 r.Ostateczny termin powiadomienia uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania.
10 stycznia 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli PS-UZ, SP Nr 9
11 stycznia 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli BS I st. Nr 5 i SPDP
·       12 stycznia 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli SPnr9L
·       12 stycznia 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli – Wychowawców Ośrodka
·        13 stycznia 2022 r.Rada Pedagogiczna SOSW Nr 1
·         14 stycznia 2022 r.Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych Przekazanie wyników klasyfikacji śródrocznej 
·         17 – 30 stycznia 2022 r. Województwo: małopolskie Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).Ferie zimowe
·         31 stycznia 2022 r.Początek II półrocza roku szkolnego 2021/2022

MARZEC

·         21 marca 2022 r.Próbny egzamin zawodowy – część teoretyczna

KWIECIEŃ

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).Wiosenna przerwa świąteczna

MAJ

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).Egzaminy ósmoklasisty: 24.05. 2022 r. język polski 25.05. 2022 r. matematyka 26.05. 2022 r. język angielski
20 maja 2022 r. Zebranie  rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych     (powiadomienia  o zagrożeniu  nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego)
29 maja 2022 r.Test sprawdzający dla uczniów klasy trzeciej SPnr9L

CZERWIEC

1 czerwca 2022 r.Dzień Dziecka  – zorganizowana impreza dla wszystkich dzieci, uczniów i wychowanków SOSW.
7 czerwca 2022 r.Ostateczny termin powiadomienia uczniów  i ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania
14 czerwca 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli PS-UZ, SP Nr 9
15 czerwca 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli BS I st. Nr 5 i SPDP
·         15 czerwca 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli SPnr9L
·         15 czerwca 2022 r.Zebranie Zespołu Nauczycieli – Wychowawców Ośrodka
·        21 czerwca 2022 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna SOSW Nr 1
x czerwca 2022 r. – język polski x czerwca 2022 r.– matematyka x czerwca 2022 r.– język obcy nowożytnyDodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)Egzamin zawodowy
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/) Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z późn. zm.)Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
24 czerwca 2022 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
29 czerwca 2022 r.Rada Pedagogiczna podsumowująca ZPSWO Nr 1
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).Ferie letnie
19 sierpnia 2022 r.Rada Pedagogiczna ZPSWO Nr 1
30 sierpnia 2022 r.Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023 ZPSWO Nr 1

Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNAILOŚĆ DNIDATY DNI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 dni2 listopada 22 grudnia  7 stycznia  13 kwietnia 17 czerwca 23 czerwca
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY4 dni2 listopada 22 grudnia  7 stycznia  17 czerwca
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA6 dni2 listopada 22 grudnia  7 stycznia  13 kwietnia 17 czerwca Czerwiec egzamin zawodowy

Dni do odpracowania w sobotę

DATASOBOTA PRACUJĄCA
12 listopada 2021 r. (piątek)20 listopada 2021r. (sobota)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)7 maja 2022r. (sobota)