Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I półrocze roku szkolnego 2020/2021 trwa od 01.09. 2020 r. do 31.01. 2021 r.

II półrocze roku szkolnego 2020/2021 trwa od 01.02.2021 r. do 25.06. 2021 r.

 

Wrzesień

01.09.2020 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Indywidualne spotkania rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków z wychowawcami – ze względu na panujące warunki epidemiologiczne możliwość kontaktów za pomocą środków elektronicznych.

8.09.2020r. – Zebranie Rady Rodziców

14 .09.2020r. – Rada Pedagogiczna Bursy Młodzieżowej

15.09.2020r. – Rada Pedagogiczna SOSW Nr 1

25.09.2020 r. – Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych (pomoc psychologiczno – pedagogiczna, IPE-T, dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego) – ze względu na panujące warunki epidemiologiczne możliwość kontaktów za pomocą środków elektronicznych.

Październik

14.10.2021r. – Święto  z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Listopad

10.11.2021r. – Święto  z okazji Narodowego Święta Niepodległości /SB I st. Nr 5/

17,18,19 listopada 2021r.  – Próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII

 

Grudzień

23.12.2020r.  –  03.01.2021r. –  Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

19.01.2021r. –  Zebranie Zespołu Nauczycieli PS, SPnr9

21.01.2021r.- Zebranie Zespołu Nauczycieli BS I st. Nr 5 i SPDP

20.01.2021r. – Zebranie Zespołu Nauczycieli – Wychowawców Ośrodka

21.01.2021r. – Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych (powiadomienia uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania) – możliwość kontaktu za pomocą środków elektronicznych

21.01.2021r. Ostateczny termin powiadomienia uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania.

27.01.2021r. – Rada Pedagogiczna Bursy Młodzieżowej

28.01.2021r. – Rada Pedagogiczna SOSW Nr 1

29.01.2021r. Przekazanie wyników klasyfikacji śródrocznej rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych.

 

Luty

01.02.2021 r.  – Początek II półrocza

15.02.2021 r. – 28.02.2021r.  –  Ferie zimowe

 

Marzec

Marzec 2021r. – Próbny egzamin zawodowy – część teoretyczna

 

Kwiecień

01.04.2021 r.  – 06.04.2021 r. 2021 r. –  Wiosenna przerwa świąteczna

 

Maj

Egzaminy ósmoklasisty:

25.05. 2021 r. język polski

26.05 2021 r. matematyka

27 maja 2021 r. język obcy nowożytny

21.05.2021r. – Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków (informacja o  ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu uczniów na koniec roku szkolnego).

31.05.2021 r. – Test sprawdzający dla uczniów klasy trzeciej SPnr9L

 

Czerwiec

01.06.2021 r. Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.06.2021r. – Zebranie  rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych         (powiadomienia  o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania).

15.06.2021r. –  Ostateczny termin powiadomienia uczniów  i ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania

15.06.2021r. –  Zebranie Zespołu Nauczycieli PS, SP Nr 9

17.06.2021r.- Zebranie Zespołu Nauczycieli BS I st. Nr5 i SPDP

16.06.2021r.– Zebranie Zespołu Wychowawców Ośrodka

12.06.2021 r. – sobota, odpracowujemy dzień za 04.06.2021 r. /piątek

21.06.2021r.- Rada Pedagogiczna Bursy Młodzieżowej

22.06.2021r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna SOSW Nr 1

Czerwiec –  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – wszystkie zawody

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:

16.06.2021 r. – język polski

17.06.2021 r. – matematyka

18.06.2021 r. – język obcy nowożytny

Czerwiec, lipiec –  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodowe – część praktyczna

25.06.2021 r.  –  Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30.06.2021r. Rada Pedagogiczna podsumowująca SOSW Nr 1 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r. – Ferie letnie