„Za życiem”

Powiat Nowotarski przystąpił do rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” na lata 2022-2026

ZPSWO w Nowym Targu realizuje:

Działanie 1.5. „Pomoc uczennicom  w ciąży”
oraz 

Działanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”

Zajęcia realizowane w ramach Programu Za Życiem są bezpłatne, rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztów ich realizacji.

Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu Za Życiem organizuje się z uwzględnieniem dostępności specjalistów i możliwych miejsc realizacji. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez: terapeutów pedagogicznych posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, logopedów, fizjoterapeutów, psychologa.

Zakwalifikowanie dziecka do zajęć następuje na podstawie złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (wniosek, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub  opinia o potrzebie wwrd  lub odpowiednie zaświadczenie lekarskie) w sekretariacie ZPSWO  i  uzależnione jest od wolnych miejsc, a przyznawane jest na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem przepisów dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przyjętego regulaminu WWRD w ramach Programu Za Życiem.