Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem oraz z różnymi sprzężeniami.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 kształci w następujących kierunkach:

  • cukiernik
  • pracownik pomocniczy gastronomii
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła posiada własne warsztaty oraz miejsca realizacji praktyk.


Podejmując naukę w zawodzie CUKIERNIK i po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń ma możliwość uzyskania tytułu zawodowego – cukiernik. Miejscem pracy absolwentów kierunku są cukiernie , piekarnie, zakłady gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe. Ponad to mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. W trakcie nauki uczniowie uczą się wszystkich czynności związanych z przygotowaniem wyrobów cukierniczych. Po ukończeniu kierunku potrafią m.in. sporządzać wyroby cukiernicze, wykonać elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych, dekorować wyroby cukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych, stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system dobrej praktyki produkcyjnej( GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP), oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych ( HACCP).
Czas trwania nauki – 3 lata.

Podejmując naukę w zawodzie PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ i po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń ma możliwość uzyskania tytułu zawodowego. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni we wszystkich typach obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę.

W trakcie nauki uczniowie uczą się wszystkich czynności związanych z wykonywaniem prac pomocniczych w obiektach hotelowych. Po ukończeniu kierunku potrafią m.in. wykonywać prace pomocnicze związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej, obsługą gości, czynności związane z utrzymaniem porządku na terenie hoteli i ich otoczenia oraz pielęgnacją terenów zieleni.

Czas trwania nauki: 3 lata.

Podejmując naukę w zawodzie MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji: montażu systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarsko-tapeciarskich oraz wykonywania robót posadzkarsko-okładzinowych. Uczniowie uczą się posługiwać dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi typowych robót wykończeniowych i modernizacyjnych.

Zdobywają wiedzę dotyczącą montażu ścian działowych., sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy. Poznają tajniki wykonywania posadzek z różnych materiałów. Nabywają umiejętności wykonywania robót malarskich różnymi technikami oraz klejenia tapet.

Jest to zawód bardzo poszukiwany na krajowym i europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodzie w ramach kursów kwalifikacyjnych.

Czas trwania nauki: 3 lata.