Informacje dla rodziców

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami i sprzężeniami oraz wspieranie rodziców w procesie terapii. Wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

Przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju następuje na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Rekrutacja na zajęcia WWRD trwa cały rok szkolny.

Terapeuci WWRD prowadzą terapię pedagogiczną,  wsparcie oraz konsultacje psychologa oraz m.in.:

 • fizjoterapię,
 • logopedię,
 • neurologopedię,
 • specjalistyczne terapie dla dzieci ze spektrum autyzmu,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • alternatywne metody komunikacji (MAKATON, PECS)
 • trening umiejętności społecznych.

Cele i zadania wczesnego wspomagania reguluje rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  oraz zapisy Statutu SOSW nr1 w Nowym Targu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działanie mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

Warunkiem przyjęcia dziecka w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów podania o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania wraz z kompletem dokumentów:

1. Opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.

2Inne dokumenty niezbędne specjalistom do prawidłowej diagnozy i terapii dziecka.

Zadaniem  Zespołu WWRD jest  współpraca  z rodziną dziecka, w ramach której:

 • udziela się pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnia więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznaje zachowania dziecka i utrwala właściwe reakcje na te zachowania;
 • udziela się  instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem;
 • identyfikuje i eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka;
 • zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
 • w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania
  w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie,z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.Ilość dzieci w grupie nie może przekraczać liczby 3.