Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Szkolno– Wychowawo Opiekuńczych z siedzibą w Nowy m Targu , ul. Jana Pawła II 85, Tel: 18 26 624 08., adres email: zpswo@nowotarski.edu.pl
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nowotarski.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
  W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
  Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.
  Przepisy te znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 6. Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w jej imieniu wspomagając działalność szkoły.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych
  • Sprostowania nieprawidłowych danych
  • Żądania usunięcia danych
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 9. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, może zostać ona wycofana w dowolnym momencie.
 10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
  W przypadku umów, podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych, 34 – 400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewę Barczak.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85 jest możliwy pod adresem email: iod@nowotarski.org.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w systemie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
  • budynek szkoły (korytarze i hole)
  • teren wokół placówki ( place zabaw, place przyszkolne, wejście do budynku, parkingi szkolne)
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21dni od dnia nagrania.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren szkoły.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.