Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2023/2024

08:00 – 9:00 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE / ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Przyjście dzieci do przedszkola. Trening czystości. Rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Rozwijanie zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

09:00 – 13:00 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

09:00  –  09:30 Toaleta, drugie śniadanie, trening czystości.

Praca nad samodzielnością i samoobsługą.

09:30 – 10:00 „Poranny kącik” – stymulacja wielozmysłowa według pór roku.

Ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, pobudzanie zmysłów.

10:00 – 11:30 Zajęcia edukacyjne w grupach zgodnie z podstawą programową.

Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie, nabywanie umiejętności i sprawności manualnych oraz technicznych. Poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści. Dalsze ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer, swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym wspierające rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową. Zajęcia rozwijające zdolności dziecka, zajęcia muzyczno – ruchowe, plastyczne, wspierające rozwój psychofizyczny dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

11:30 – 12:00 Czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku.

Porządkowanie sali przedszkolnej po zabawie, układanie zabawek. Przygotowanie do obiadu. Trening czystości.

12:00 – 12:30 Obiad. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

12:30 – 13:00 Odpoczynek poobiedni.

Nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek i inne). Zabawy kierowane, swobodne,
w kącikach zainteresowań.

13:00 – 14:00 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE / ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zabawy grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Zabawy ruchowe, swobodne. Rozwijanie kreatywności i relacji rówieśniczych.