Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Wsparcie psychologiczne jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jest to pewnego rodzaju rezonans poznawczy i emocjonalny na zachowanie się ucznia na terenie szkoły. Jego celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania, które przyniosą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. W efekcie uczeń jest mobilizowany do różnych form aktywności na miarę swoich możliwości i potrzeb. Ponadto oferta edukacyjna (terapeutyczna) jest adekwatna do założeń podstawy programowej oraz zadań statutowych placówki.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

Głównym celem zajęć z pedagogiem jest rozwijanie kluczowych umiejętności prospołecznych, uczenie rozpoznawania emocji, niwelowanie i zapobieganie agresji i przemocy. Zajęcia indywidualne są doskonałą pomocą dla dzieci potrzebujących akceptacji, wsparcia, zrozumienia i wysłuchania ich problemów. Podczas zajęć z pedagogiem poruszane są też zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, komunikacji międzyludzkiej, spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

EEG-Biofeedback jest techniką treningu mózgu wykorzystywaną w celu usprawnienia jakości funkcjonowania mózgu. Treningi w oparciu o tę technikę prowadzą do znacznej poprawy umiejętności koncentracji uwagi i efektywności pracy mózgu. Współcześnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia w celu poprawy jakości funkcjonowania układu nerwowego, korekty i naprawy deficytów intelektualnych, nadpobudliwości ruchowej, urazów neurologicznych, problemów logopedycznych oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda neuropsychoterapii instrumentalnej prowadzonej za pomocą systemów komputerowych.

BIBLIOTERAPIA

Literatura piękna oddziaływuje na człowieka, wyrabia w nim nowe spojrzenie na świat, daje wzory do myślenia, przeżywania i zachowania. Dzięki temu człowiek wie więcej o świecie i o innych ludziach, ale także lepiej rozumie ich postawy, zachowania. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.

Pedagogiczny aspekt biblioterapii koncentruje się wokół roli książki jako metody leczenia, opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają wystąpić w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach. Oddziaływanie książki polega na zmianie sposobu widzenia swojej sytuacji, siebie, pogłębianiu samoświadomości.

Ważna rola przypada lekturze w pomocy osobom niepełnosprawnym, kiedy budzi w nich nadzieję na pokonanie trudności, zmienia tok myślenia o swojej chorobie oraz ukierunkowuje na działanie. Biblioterapia może przeciwdziałać emocjom wywierającym niekorzystny wpływ na samopoczucie, stan zdrowia, kontakty społeczne z otoczeniem.

     

       METODA TOMATIS

Metoda Tomatisa została uznana, potwierdzona i wdrażana min. przez Francuską Akademię Nauk oraz Klinikę Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Doświadczenia specjalistów prowadzących tę terapię potwierdzają ogromny wpływ stymulowania i aktywizowania uwagi słuchowej na funkcjonowanie uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami oraz deficytami: zaburzenia mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, dyzartria), dysleksja, trudności w koncentracji uwagi, przypadki autyzmu (nadwrażliwość na dźwięki), opóźnienie rozwoju umysłowego, ADHD, trudności w nauce języków obcych. Właściwe dawki bodźców słuchowych odpowiedniej jakości powodują stan podstawowego pobudzenia, przygotowujący mózg do dalszej aktywności.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Profilaktyka logopedyczna ma na celu usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem. Zajęcia wspierane są metodami: systemem percepcyjno-motoryczny Kepharta oraz Metodą 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny.

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt komputerowy do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa oraz EEG Biofeedback.


TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Cel skoncentrowany jest raczej na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia motorykę małą i dużą, a także koordynację wzrokowo-ruchową.     
Terapia integracji sensorycznej odbywa się w gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej.

ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, mająca na celu stymulowanie lub wyciszanie zmysłów u dzieci, które w codziennym życiu mają problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców świata zewnętrznego. To miejsce magiczne, bezpieczne, ale też uczące i uzdrawiające. Każdy element wyposażenia sali jest odpowiednio przemyślany, dobrany i zgodny z założeniami terapii metodą Snoezelen. W miejscu tym dzieci i młodzież z różnymi deficytami poznawczymi oraz zaburzeniami zachowania korzystają z nowoczesnych metod i technik pozwalających lepiej stymulować ich rozwój i poznawać wybrane fragmenty rzeczywistości w bezpiecznym środowisku.

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA

Czytanie jest umiejętnością, która okazuje się niezbędna do dalszego uczenia się. Nie ulega wątpliwości, że od poziomu funkcjonowania tej umiejętności zależą postępy ucznia w nauce. Pełna i prawidłowo opanowana umiejętność czytania uwalnia dziecko w dużym stopniu od pomocy osób dorosłych, pozwala mu na samodzielne zgłębianie różnych dziedzin wiedzy, na wyszukiwanie potrzebnych informacji, czy na komunikowanie się z innymi ludźmi. Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania prof. Jadwigi Cieszyńskiej jest metodą syntetyczną, sylabową z elementami czytania globalnego, opartą na sylabie ponieważ sylaba jest podstawową jednostką w procesie percepcji słuchowej.
W metodzie tej ćwiczenia ogólnorozwojowe są stałym elementem. Przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania. Gotowość do nauki czytania i pisania nie jest stanem, na który wystarczy czekać, ale trzeba go wykształcić przez stworzenie dziecku warunków stymulujących jego rozwój. Sprawność zmysłu wzroku, słuchu podczas nauki czytania odgrywa podstawową rolę. Metoda opiera się na procedurze powtarzania (dziecko powtarza za nauczycielem samogłoski, sylaby, wyrazy), rozumienia (nauczyciel pyta, a dziecko pokazuje samogłoski, sylaby, wyrazy) i nazywania (samodzielne, głośne czytanie).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone są z dziećmi zmagającymi się z różnymi problemami natury osobistej i wszelkimi trudnościami życiowymi. W procesie terapii pojawiają się takie tematy jak: Rodzina – więzi rodzinne, przyjaźń, miłość – świat uczuć i emocji, czas wolny, zainteresowania, własne aspiracje – ambicje – motywy działania, ulubione zabawy – funkcjonowanie w grupie społecznej. Na zajęciach terapii, dzieci mogą zdobywać nowe umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej tj. bycia asertywnym, umiejętności podejmowania decyzji lub w razie potrzeby poszukiwania pomocy. Korekta zachowań uczestników zajęć następuje w atmosferze akceptacji bez wytykania błędów i krytyki. W procesie socjoterapii najważniejszą rolę pełni umocnienie osobowości dziecka poprzez konsekwentne dążenie do celów rozwojowo – edukacyjnych.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w indywidualny sposób pracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje on na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników.

Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

Każdy oddział tygodniowo ma 10-12 godzin zajęć rewalidacyjnych.