O Nas / Struktura

Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych powstał w 2018r. poprzez połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu z Bursą Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego – aktualnie Bursą Młodzieżową.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr1  zapewnia kształcenie wychowankom niepełnosprawnym  intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi we wszystkich typach szkół :

– Przedszkolu Specjalnym,

– Szkole Podstawowej,

– Szkole Branżowej I-stopnia,

– Szkole Przysposabiającej do Pracy ,

– Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym,

– W Zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – obejmujących zajęcia terapeutyczne dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.

  • Bursa Młodzieżowa –zapewnia zakwaterowanie młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych w Nowym Targu

NASZA HISTORIA

Bursa Młodzieżowa w Nowy Targu

Bursa rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1956/57, jej organem założycielskim było Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego. W latach 1956-2012 siedziba Bursy znajdowała się na ulicy Bolesława Wstydliwego 14.

W latach 1956-1971 Bursa była placówką samodzielną, bezpośrednio podlegającą kuratorium w Krakowie. Bursę zamieszkiwała młodzież z różnych szkół w Nowym Targu. Opiekę zapewniali im pracownicy pedagogiczni – wychowawcy oraz pracownicy administracyjni i obsługi. Całokształtem pracy kierował pan Stokłosa i pan Schneider, którzy organizowali zarówno pracę pedagogiczną jak i administracyjno-gospodarczą. Liczba wychowanków mieszkających w internacie wahała się w granicach do 360 osób (180 dziewcząt i 180 chłopców).

Od roku 1971 Bursa funkcjonowała jako Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowym Targu.

Z dniem 1 stycznia 2006r. Uchwałą Rady Powiatu ponownie zaczęła funkcjonować jako samodzielna Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, podlegająca Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu.

Od 10 kwietnia 2012 r. do 24 czerwca 2017 r.  Bursa zlokalizowana była przy ulicy Szpitalnej 14.

1 stycznia 2018 r. bursa przyłączona została do utworzonego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, mieszczącego się przy ulicy Jana Pawła II 85.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Inicjatywa budowy placówki zrodziła się w 1968 roku  a w jej fundatorami  był Wojewódzki Komitet Społeczny Funduszu Budowy Szkół i Internatów ,  Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego oraz Komenda Wojewódzka MO w Krakowie. Pełna gotowość użytkowa Specjalnego Zakładu Wychowawczego (początkowa nazwa) nastąpiła 29 sierpnia 1974 roku. We wrześniu 1974 roku inaugurowano rozpoczęcie roku szkolnego dla 240 dzieci. W roku 1984 zmieniono nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.  
W  2004r. włączono do placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr2 z Nowego Targu.

Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr1 zapewnia kształcenie wychowankom niepełnosprawnym  intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi we wszystkich typach szkół: szkole podstawowej, szkole branżowej I-stopnia, szkole przysposabiającej do pracy, w zespole rewalidacyjno-wychowawczym oraz w przedszkolu i w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.