O Nas

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz ze sprzężeniami, którzy ukończyli szkołę podstawową. Uczeń może kontynuować naukę w tego typu szkole do ukończenia 24 roku życia. Kształcenie dostosowane jest do możliwości psycho-fizycznych uczniów oraz do ich potrzeb edukacyjnych.

Nauka w szkole przygotowuje do wykonywania elementów pracy chronionej, w warsztatach terapeutycznych lub we własnym gospodarstwie. Uczniowie, z racji swojej niepełnosprawności intelektualnej, nie są w stanie w pełni opanować zawodu. W naszej szkole zdobywają natomiast proste umiejętności wchodzące w zakres niektórych zawodów lub uczą się wykonywania pojedynczych czynności przydatnych na odpowiednim stanowisku pracy. Oprócz tego nabywają umiejętności potrzebnych w życiu codziennym. Podczas całego procesu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę ogólnotechniczną w stosownym zakresie. Przy wykonywaniu prac posługują się różnymi środkami, narzędziami, sprzętem zmechanizowanym i zapoznają się ze sposobem obsługi różnych urządzeń. Jest to szczególnie istotne w codziennym wykonywaniu czynności w życiu dorosłym.

Kształcenie obejmuje:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne, to kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie posiadanej wiedzy,
  • przysposobienie do pracy mające na celu kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
  • pozostałe przedmioty, tj. zajęcia sportowe, religia, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się oraz zajęcia rewalidacyjne.

W ramach głównego przedmiotu, przysposobienie do pracy, zajęcia realizowane są w następujących dziedzinach:

  • gospodarstwo domowe,
  • sztuka użytkowa i prace ogrodnicze,
  • szycie ręczne i maszynowe,
  • prace biurowe i kurierskie,
  • stolarstwo

Zajęcia, z poszczególnych dziedzin, realizowanych w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach szkolnych: pracowni szycia, kuchni, pracowni sztuki użytkowej, sali komputerowej, pracowni stolarskiej, pracowni usług biurowych i kurierskich.

Istotnym elementem aktywizowania uczniów jest możliwość prezentacji, a nawet sprzedaży prac wykonanych w poszczególnych pracowniach oraz zastosowanie nabytych umiejętności w różnych środowiskach. Dzięki temu uczniowie widzą sens pracy, a przez to realizują potrzebę poczucia własnej wartości.