Rekrutacja – SOSW

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat naszej szkoły:

https://zpswo.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/ZPSWO-prezentacja-2021.pptx

PRZEDSZKOLE

Do Przedszkola Specjalnego uczęszczają dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchowymi, niedosłuchem, niedowidzeniem) oraz autyzmem.

Wymagana dokumentacja:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 2 podpisane zdjęcia
 • dokument potwierdzający numer PESEL
 • odpis aktu urodzenia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

Szkoła Podstawowa Nr 9 przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, stopniu umiarkowanym, z autyzmem oraz z różnymi sprzężeniami.

Wymagana dokumentacja:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • odpis arkusza ocen (z wyjątkiem kl. I),
 • świadectwo szkolne (z wyjątkiem kl. I),
 • 2 zdjęcia,
 • numer PESEL,
 • odpis aktu urodzenia,
 • podanie o przyjęcie do Ośrodka (jeśli dziecko będzie mieszkać w internacie).

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok do wszystkich klas!


BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia nr 5

TRWA NABÓR do Branżowej Szkole I stopnia Nr 5 kształcimy uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • w normie intelektualnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z autyzmem, w tym z Aspergerem

Zawody, w których kształci szkoła:

 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk w nowoczesnych pracowniach szkolnych – kucharskiej, cukierniczej, hotelarskiej i budowlanej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego dla uczniów spoza powiatu nowotarskiego
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie z Poradni Medycyny Pracy
 • Trzy fotografie
 • Odpis aktu urodzenia
 • Jeśli istnieje taka potrzeba, podanie o przyznanie miejsca w Ośrodku (internacie)
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Karta zdrowie

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA PRZEZ CAŁY ROK


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz ze sprzężeniami, którzy ukończyli szkołę podstawową. 

OŚRODEK (internat)

Rekrutacja wychowanków do Ośrodka (internatu) odbywa się w trakcie całego roku szkolnego!!!

Ośrodek daje możliwość zakwaterowania niepełnosprawnym uczniom
wszystkich typów  szkół SOSW nr1.
Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia
obejmujące 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ośrodek pełni funkcje wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze.
Wychowankowie poprzez udział w różnych formach rewalidacji przygotowywani są, na miarę swoich możliwości rozwojowych, do samodzielnego udziału w życiu społecznym, pracy zawodowej i uczestnictwa w kulturze.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  trwa cały rok szkolny.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci ze  spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami i sprzężeniami oraz wspieranie rodziców w procesie terapii. Wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia  nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

Przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju następuje na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Terapeuci WWRD prowadzą terapię pedagogiczną,  wsparcie oraz konsultacje psychologa oraz m.in.:

 • fizjoterapię,
 • logopedię,
 • neurologopedię,
 • specjalistyczne terapie dla dzieci ze spektrum autyzmu,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • alternatywne metody komunikacji (MAKATON, PECS)
 • trening umiejętności społecznych.

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

w przygotowaniu